FAU / SU

Foreldre og foresatte er barnas viktigste omsorgspersoner og barnehagens viktigste samarbeidspartnere.

Kontaktinfo til Betel barnehage sitt FAU finner du på kontakt-siden.

 • ”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg” (Barnehageloven§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)
 • ”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ.”
 • ”Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.” (Barnehageloven §4)

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser
og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
Hver høst velger foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) representanter til
samarbeidsutvalget, forkortet SU og foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU.
SU/FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomhet i barnehagen.

Samarbeidsutvalget, SU
Hos oss består Samarbeidsutvalget av to foreldrerepresentanter, styrer, representant fra eier og to fra personalet. Det skrives referat fra møtene.

SU sine oppgaver

 • SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra FAU, foreldre, personalet og eier.
 • SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid.
 • SU fastsetter barnehagens årsplan.
 • SU skal holdes orientert, av styrer, om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon.

SU representantenes oppgaver

 • Representer henholdsvis foreldrerådet, barnehageeier og personalet.
 • Diskutere saker med FAU/personalet/eier i forkant.
 • Informere FAU/personalet/eier i etterkant.

FAU
FAU består av fem repr fordelt over alle avdelingene. For å sikre kontinuiteten i FAU-arbeidet er det bestemt at alle repr sitter i to år. Det velges nye medlemmer hvert år.
Konstituering av FAU.
FAU konstituerer seg selv på første FAU-møte på høsten.
På dette møtet velges personer til følgende roller:

 • FAU-leder
 • Representant(er) som skal sitte i SU (samarbeidsutvalget)
 • Vararepresentant til SU
 • Kasserer

FAU sine oppgaver

 • FAU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som berører kun enkeltbarn. I de tilfellene skal FAU henvise foreldrene direkte til pedagogisk leder eller styrer.
 • FAU skal holde forelderrådet informert om pågående saker i form av at referatene er tilgjengelige på tavler og nettside.
 • FAU skal vurdere å sende ut et skriv med oppsummering av FAU sitt arbeid for f. eks høst/vår-sesongen til alle foreldrene.
 • FAU skal bidra med konstruktive forslag i forhold til den daglige drift av barnehagen.
 • FAU skal arrangere 1-2 sosiale arrangementer i løpet av barnehage året, for eksempel juletrefest og sommerfest.