Nyttig å vite

Åpningstid
Barnehagen har åpent fra kl 0700 – 1700.

Kostnad
En barnehageplass koster det samme i alle barnehagene i Klæbu. Se oppdaterte priser på kommunens barnehagesider. Fra 1.mai 2015 har en del familier rett på redusert betaling. Det gjelder både ved lav inntekt og hvis man har flere barn i barnehagen. Mer info om ordningen finnes på utdanningsdirektoratets sider. Har du spørsmål rundt ordningen eller rett på redusert betaling? Ta kontakt!

FroskRedusert plass
Betel barnehage tilbyr både 80% (4 faste dager pr uke) og 100% (5 dager pr uke) plass i barnehagen. Når barn ikke har 100% plass i barnehagen hender det at spesielle aktiviteter faller på barnets fridag. Det er mulig å søke om å kjøpe enkeltdager, men når vi har spesielle aktiviteter som for eksempel karneval og nissefest er barna velkommen til å være med sammen med en foresatt.

Ny i barnehagen
Barnehagen har faste rutiner når vi tar imot nye barn, og dette gir vi informasjon om i god tid før barnet skal begynne. Rutinene innebærer blant annet en oppstartstamsale der vi snakker om ting som er viktige for oss å vite for å kunne ivareta barnet på en best mulig måte. Eksempler kan være allergier/helsetilstand, lekekamerater, familieforhold, spise- og sovevaner osv. Når barnet starter i barnehagen er det viktig for barnets trygghetsfølelse at foresatte setter av tid til å være sammen med barnet de første dagene. På denne måten får de også gjort seg kjent med barnets nye omgivelser – sammen med barnet. Hvor lang tid man må bruke før både foreldre og barn føler at dette går bra  er individuelt og avgjøres i samråd med personalet. Når dere forlater barnet, legger vi stor vekt på at barnet alltid får beskjed om at dere forlater barnehagen. Dette gjelder også seinere når barnet er kjent med barnehagen.

Taushetsplikt
Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at vi er forpliktet til å tie om opplysninger som vi får om barn og deres familie. Dette i henhold til lov om barnehager § 21: ”For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.”

Bursdager
Vi feirer barnas bursdag ved å lage krone og synge bursdagssang i samlingsstunda den dagen barnet har bursdag.
På slutten av hver måned har vi felles bursdagsfest, gjerne med et tema. Da feirer vi de barna som har hatt bursdag den siste måneden. Bursdagsbarna utgjør «festkomiteen» og er med på å bestemme innholdet i feiringa.

Fravær, sykdom og medisin
Dersom barnet holdes barnet hjemme pga. fridag eller sykdom, ønsker vi å få beskjed om dette. Syke barn må holdes hjemme til eventuell smittefare er over. Forøvrig er det barnets almentilstand som avgjør om barnet kan være i barnehagen. Vi er aktive både ute og inne hver dag, og barn som har vært syke bør ha en feberfri dag før de kommer i barnehagen. Barnehagen forholder seg til folkehelseinstituttets anbefalinger. Se deres artikkel «Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Informasjon til foreldre og barnehagepersonell.»
Hvis barnet skal ta medisin i barnehagen, må vi ha skriftlig bruksanvisning. I tillegg må vi ha skriftlig tillatelse til å gi medisiner. Ta kontakt for standardskjema for dette.

Allergi
Ved allergi hos barn i barnehagen går vi alltid i dialog med foreldrene slik at vi får en klar forståelse av hvordan hjem og barnehage skal samarbeide om tiltak. Hvis tiltak er av en slik art at de berører andre barn og familier i barnehagen, som for eksempel forbud, må det fremlegges en legeerklæring med faglige råd om hvordan barnehagen bør tilrettelegge. Barnehagen vil da følge rådene så langt det er mulig. For gjeldende matrestriksjoner, se «Allergier i barnehagen».

Foreldresamarbeid
Se siden om FAU / SU.

Klær og utstyr
Vi har laget en oversikt med tips om klær og utstyr til bruk i barnehagen. Alle klær og eiendeler skal merkes med navn.

Dugnad
Dugnadene på våren er både hyggelige sosiale møtepunkt for familier i barnehagen, og et viktig bidrag for å gjennomføre tiltak som gjør at barnehagen hver dag kan legge til rette for gode barnehagedager for barna. Dugnad er også beskrevet i barnehagens vedtekter.

Samarbeidspartnere
Betel barnehage samarbeider med både kommunale og ikke-kommunale barnehager i Klæbu om faglig utvikling for personalet, og aktiviteter og turer for barna. Ved behov for spesialpedagogisk kompetanse har vi et godt samarbeid med kommunens helse- og familietjeneste.

HMS og personvern i barnehagen
Betel barnehage benytter seg av helse-, miljø- og sikkerhetssystem levert av Barn- nett. De er spesialister på dette feltet og gjennom bruk av deres system sikrer vi at barnehagen alltid er oppdatert på de siste regler og retningslinjer.